Nulltoleranse mot mobbing

Arbeid for et trygt og godt skolemiljø (Opplæringslova § 9A)

Alle videregående skoler i Møre og Romsdal fylkeskommune har et innsatsteam mot mobbing. Innsatsteamet skal være støttespiller for avdelingene i særlig alvorlige tilfeller av mobbing. Innsatsteamet ved Romsdal vgs består av rektor, avdelingsledere (3), rådgiver og miljøveileder. Før innsatsteamet kobles inn, skal saken først søkes løst i avdelingen/ klassen.

Under «Elevportal» på nettsidene til de videregående skolene finner elever og foresatte fylkeskommunens digitale varslingstjeneste til bruk i mobbesaker. Hensikten med tjenesten er å gjøre det enkelt for elever og foresatte å varsle skolen om krenkelser og mobbing. Varsel går som e-post og SMS til rektor og ass rektor, og inneholder opplysninger om det er elev eller ansatt som krenker eller mobber, hvem som sender inn skjemaet (om det er varsel på seg selv eller andre), navn på varsler (ikke mulig å varsle anonymt) og varslers mobilnummer. Kopi av varsel sendes også til skoleeier.

Skolens framgangsmåte når vi mottar sak om mobbing

I utgangspunktet ønsker vi at elevene, dersom det er mulig først prøver å løse saken seg imellom før saken blir tatt opp med kontaktlærer. Dersom elevene ikke greier å ordne opp seg imellom, må kontaktlærer, eventuelt også avdelingsleder kobles inn. Ved alvorligere tilfeller av mobbing/ krenking vil elev(er)/ foreldre som regel ta kontakt med rektor eller avdelingsleder, enten direkte eller via den elektroniske varslingen på Elevportalen «mobbeknappen». Rektor eller ass rektor starter behandling av saken umiddelbart etter at varsel mottas. Eleven identifiseres og får en SMS om at varsel er mottatt og informasjon om videre saksgang.

Eleven(e)/ foreldre skal orienteres om den aktivitetsplikt som er pålagt skolen (følge med i elevmiljøet, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak). Eleven(e)/ foreldre som tar kontakt skal, i samsvar med Forvaltningsloven, veiledes om sine rettigheter, bl.a. i forhold til å levere skriftlig klage, jf. Opplæringslovens kapittel 9A.

Dersom elev(er) mobber/ krenker en annen elev ved skolenVed elektronisk varsel (mobbeknappen) kontaktes aktuell avdelingsleder.Avdelingsleder kaller inn elev/ foreldre til samtale i samsvar med skoleeiers prosedyrer. Avdelingsleder vurderer deretter alvorligheten i mobbesaken, og kobler eventuelt inn skolens innsatsteam mot mobbing.

Dersom ansatt mobber/ krenker en elev

Rektor/ ass rektor kaller inn eleven(e)/ foreldre til samtale, jf opplæringslova § 9A-5. Skoleeier kontaktes og orienteres om at sak er mottatt og at den følges opp på skolen. Rektor vurderer i hvert enkelt tilfelle om skolens innsatsteam mot mobbing skal kobles på saken.

Dersom elever/ foreldre tar opp med kontaktlærer at de mobbes/ trakasseres av annen lærer, skal varsel om dette sendes videre til avdelingsleder eller rektor. Kontaktlærer har ikke personalansvar og skal ikke saksbehandle slike saker ut over den allmenne plikten til å varsle avdelingsleder/ rektor, jf Opplæringslova § 9A-5. Etter at rektor har gjennomført samtale med eleven/ foreldrene, lages et kort referat med forslag til videre løsning. Dette sendes til avdelingsleder. Dersom saken oppleves vanskelig å løse lokalt, ber rektor om bistand fra fylkesutdanningssjefen.

Dersom elev/ foresatt varsler om at en leder ved skolen mobber/ krenker

Dersom rektor får varsel om at en leder mobber/ trakasserer en elev ved skolen, skal fylkesutdanningssjefen varsles umiddelbart. Elektronisk varsel (mobbeknappen) om at leder mobber/ trakasserer elev går direkte til fylkesutdanningssjef og ass fylkesutdanningssjef. Saken behandles på overordnet nivå.

Dokumentasjon

Dersom skolen mottar skriftlig klage fra elev/ foresatt etter kapittel 9A, skal skolen lage en skriftlig plan der det står (Oppl § 9A-4, 6. ledd):

  • Hvilke problemer tiltakene skal løse
  • Hvilke tiltak skolen har planlagt
  • Når tiltakene skal gjennomføres
  • Hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene
  • Når tiltakene skal evalueres.

Elev/ foreldre har klagerett