Fraværsgrensa

Elever i videregående skole har plikt til å møte opp og delta aktivt i opplæringen. Fraværsgrensa i videregående skole innebærer at en elev som har mer enn 10% udokumentert fravær i et fag, som hovedregel ikke vil få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Det er derfor viktig at eleven følger opp eventuelt fravær ved å levere godkjent dokumentasjon til sin kontaktlærer. Når slik dokumentasjon er levert, vil det aktuelle fraværet bli unntatt fra fraværsgrensa.

Eksempler på hva som kan unntas fraværsgrensa er dokumenterte legetimer/tannlegetimer/andre helse- og velferdsgrunner, dokumenterte deler av kjøreopplæring (sikkerhetskurs på bane, samt del to og tre av sikkerhetskurs på vei), dokumenterte omsorgsoppgaver (egne barn), elevrådsarbeid og politisk arbeid.

Fraværsgrensa gjelder altså timefraværet i enkeltfag, ikke det totale fraværet til eleven, og det vil bli gitt varsel dersom eleven står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær. Dersom eleven har mellom 10 og 15% udokumentert fravær i et fag, og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at eleven likevel skal få karakter. Dette forutsetter at faglærer har tilstrekkelig grunnlag for å gi karakter.

Snarveier